Menu

Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted:
Foreningens navn er "Struer Boldklub af 1904", forkortet til S.B. Foreningens hjemsted er Struer Kommune. "Struer Boldklub af 1904" er en sammenslutning af "Struer Idrætsforening af 1904" og "Struer Fodbold Club" der er en videreførelse af "Struer KFUM Idræt" stiftet 24. maj 1944. Foreningen er medlem af JBU under DBU, samt af Struer Idrætsforbund.

§ 2 - Foreningens formål:
Foreningens formål er at dyrke fodbold under gældende regler, samt at fremme interessen herfor.

§ 3 - Spilledragt:
Klubbens spilledragt er røde trøjer, sorte bukser og røde strømper.

§ 4 - Optagelse af medlemmer:
Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig under klubbens almindelige regler og anvisninger. Indmeldelse f.s.v. angår aktive, kan kun modtages såfremt klubskifteforholdet er bragt i orden, jvf. JBU’s love. Indmeldelse sker til klubbens kasserer, og hvad angår aktive mod samtidig aflevering af spillercertifikat. Nægter bestyrelsen at optage nogen som medlem, kan vedkommende forlange sagen behandlet på førstkommende generalforsamling, hvortil vedkommende selv har adgang.

§ 5 - Kontingent:
Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen, der ligeledes fastsætter opkrævningsmåden.

§ 6 - Udmeldelse:
Medlemmerne kan uden nærmere begrundelse udmelde sig af foreningen. Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer, der udfærdiger spillercertifikat. Kontingent skal betales for det halvår, i hvilken udmeldelsen finder sted.

§ 7 - Eksklusion:
Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Ingen - der er udelukket p.g.a. kontingentrestancer - kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Såfremt et medlem gør sig skyldig i groft brud mod, hvad der i klubben betragtes som passende opførsel, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende af foreningen. Vedkommende har dog ret til at få sagen forelagt på førstkommende generalforsamling, hvortil vedkommende selv har adgang.

§ 8 - Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts-april måned, indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Aktive og passive medlemmer og pårørende til medlemmer samt ulønnede trænere og ledere over 18 år er valgbare til bestyrelsen ligesom de ligeledes har stemmeret til generalforsamlingen. Der er 1 stemme pr. medlem og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år til orientering
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Valg af formand (afgår lige år)
6.  Valg af kasserer (afgår ulige år)
7.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.  Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
9.   Valg af 2. suppleant til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer
11. Valg af revisorsuppleant
12. Bestyrelsens orientering om indeværende og kommende sæson
13. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog paragraf 13 og 14. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der foretages skriftlig afstemning, blot et stemmeberettiget medlem ønsker dette. Valg mellem to eller flere personer skal altid foregå skriftligt Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest l måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske som til den ordinære generalforsamling.

§ 10 - Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Undtagen formand og kasserer der vælges direkte.
For at blive valgt skal man enten være til stede ved generalforsamlingen, eller overfor besty­relsen have givet til kende, at man er villig til at modtage valg.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er forman­dens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.
Bestyrelsen kan udover faste udvalg nedsætte ad hoc udvalg.

§ 11 - Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar hvert år, afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 12 - Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13 - Vedtægtsændringer:
Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
     

§ 14 - Foreningens opløsning, sammenlægning m.v.

Bestemmelse om foreningens opløsning, sammenlægning med andre klubber eller optagelse af andre klubber, kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Der skal være mindst 14 dages mellem disse to generalforsamlinger.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold overgå til en fond, til fremme for idrætslige formål i Struer Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i "Struer Boldklub af 1904" den 2. november 1987, med ændringer vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 15. februar 1989, 25. februar 1992, 22. februar 1996, 23. februar 2004, 27. februar 2010, og ekstra ordinær generalforsamling 17. januar 2012.

 

Revisionshistorie

 

15. februar 1989

Kendes ikke

25. februar 1992

Kendes ikke

22. februar 1996

Kendes ikke

23. februar 2004

Paragraf 8. Valg af menigt medlem til bestyrelsen sløjfes.

Paragraf 10. Gl. tekst: ”Bestyrelsen består af 8 medlemmer ...”. Ny tekst: ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer ...”

27. februar 2010

Paragraf 10: Bestyrelsen konstituerer sig selv…..

”Dagsorden…”

23. januar 2012

Paragraf  8.

”er valgbare til bestyrelsen ligesom de ligeledes har stemmeret”

”Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts-april måned”

11. april 2013

 

 

Paragraf 14.

” Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming”

12. maj 2015

Paragraf 10. – Bestyrelsen

” Bestyrelsen består af 7 medlemmer”

Ændres til: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer

20. december 2016

Paragraf 14.

Pr. 1/1-2017 har Struer Boldklub et holdsamarbejde med RHIF, således at de to klubbers seniorhold spiller under fælles navn: Struer-Humlum Fodbold

15. april 2024

Paragraf 14.

Struer Boldklub er trådt ud af holdsamarbejdet med RHIF. Derfor er vedtægterne opdateret, således holdsamarbejdet ikke længere fremgår af Struer Boldklubs vedtægter.

Afsnittet om ” Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming” udgår fra vedtægterne, da dette ikke længere er relevant.

Luk